หน่วยประสานสิทธิ์

หน่วยประสานสิทธิ์ เป็นหย่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนให้บริการผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ดังนี้

1) ให้บริการดูเเลเรื่องสิทธิ์ประโยชน์ที่เข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิ์

2) ตรวจสอบประสานงานผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายสูงและนอนนานที่มารับการบริการ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทุกสิทธิ์

3) ประสานงานกับศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Refer) เพื่อส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหลัก

4) ประสานงานกับศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อรับผู้ป่วยประกันภัยตนและสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

5) ประสานงานกับหน่วยการเงินผู้ป่วยใน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบบันทึกการใช้วัสดุทางการแพทย์

6) ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลต่างๆ ที่ส่งต่อผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและผู้ป่วยบัตรประกันสังคมที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7) ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลต่างๆ กรณีผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปรับบริการที่โรงพยาบาลอื่น

8) ประสานหน่วยงานต่างๆ กรณีผู้ป่วยนอกเหนือสิทธิ์ เช่น ผู้ป่วยชาวต่างชาติ ผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มติมได้ที่หน่วยประสานสิทธิ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โทรศัพท์ 043-363 606

หน่วยบริการด่านหน้าและรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

ให้บริการคัดแยกอาการผู้ป่วย ส่งไปห้องตรวจโรคต่างๆ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งให้บริการรับ- ส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลอื่นเพื่อที่จะมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มติมได้ที่หน่วยบริการด่านหน้า อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โทรศัพท์ 043-363 346