หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
ประชาสัมพันธ์ติดต่อ-สอบถาม 63111, 63031 043-348888, 043-202000,
043-348368, 043-348360-5

หน่วยบริการพยาบาล (ด่านหน้า)

63346

043-363346

เวชปฏิบัติทั่วไป GP

63637

043-363637
ห้องตรวจเบอร์ 1 ออร์โธปิดิกส์

63701

043-363701
ห้องตรวจเบอร์ 2 นรีเวช

63134

043-363134
ห้องตรวจเบอร์ 3 ห้องวางแผนครอบครัวและฝากครรภ์

63638

043-363638
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1

67248-50

043-202000
ห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 2

67255

043-202000
ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด ทรวงอก ศัลยกรรมเด็ก

67245

043-202000
ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป 1 ศัลยกรรมตกแต่ง

67229-31

043-202000
ห้องตรวจเบอร์ 5-6 จักษุ

63541, 63705

043-363705
ห้องตรวจเบอร์ 7 จิตเวช

63001-3

043-363001-3
ห้องตรวจเบอร์ 8 อายุรกรรม

63021-4

043-363021-4
ห้องตรวจเบอร์ 9 อายุรกรรม

63046-9

043-363046-9
ห้องตรวจเบอร์ 10 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

63657, 63674

043-363674
ห้องตรวจหู คอ จมูก 66746-7 043-366746
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 63825, 63827, 63316 043-363316
ห้องตรวจทันตกรรม 63478,63485 043-363485
ห้องตรวจรังสีรักษา 63497 043 - 363497
ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 63895
043-363895
ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย 63497
043 - 363497

คลินิกโรคจากการทำงาน/คลินิกอาชีวเวชกรรม (อาคาร กว. ชั้น 2)

63383 (จ. อ. พ. เช้า พฤ.)

67245 (พ. บ่าย และ ศ.)

043-363383 (จ. อ. พ. เช้า พฤ.)

043-367245 (พ. บ่าย และ ศ.)

แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 66328,63714, 63877 043-237902
X-Ray 66883  
ศูนย์เลสิก 66666-7  
หน่อวยรักษ์ปทุม 66920,66919,66924 043-204504
หน่วยระบบทางเดินหายใจ 66224 043-203771
หน่วยไตและไตเทียม 66906,66905,66907  
หอสงฆ์อาพาธ ชั้น 10 สว. 66331-2 043-366331-2
หอผู้ป่วยจิตเวช 63018 043-363018
หอผู้ป่วยโรคหัวใจและเด็ก CCU 66207,66205-6,66208 043-366205-6
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 63335,63340 043-363335
หน่วย CPR กู้ชีพ 63119,63120 043-363119
OR เล็ก ผ่าตัดเล็ก 63232 043-363232
AC สว. (จองเตียง สว.) 66316 043-366316
ห้องตรวจ MRI 63613 043-363613
ห้องตรวจ CT-Scan 63498  63102 043-363498
LAB ส่งตรวจเลือด (เจาะเลือด) 63662 043-363662
คลินิกนอกเวลา 66311 043-366311
คลินิกวัยทอง 63043-4 043-363043-4
ห้องตรวจคลื่นหัวใจ 63426  63115  
ห้องคลอด 63964  
ห้องตรวจสุขภาพ 66312 043-366312
ห้องเป่าปอด+นอนกรน+หอบหืด 66224 043-366224
เวชระเบียน 63551,63713, 63727 043-348404
ห้องกองทุนศรีนครินทร์ 63688,63345,63130 043-363688
ศูนย์บริการบุคลากร 63595 043-363595