เรื่องของปอด....อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

มีโรคบางโรคที่ไม่สามารถพบโดยการเอ็กซเรย์ (X-Ray) แต่สามารถตรวจพบได้โดย การตรวจสมรรถภาพปอด เช่น โรคหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมปอดโป่งพองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มีการบริการ ห้องตรวจสมรรถภาพปอดขึ้น ภายในหน่วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งให้บริการในการตรวจต่าง ๆ ดังนี้

การให้บริการ 1. ตรวจสมรรถภาพปอด
2. ตรวจสมรรถภาพปอด และทดสอบความไวหลอดลม เพื่อวินิจฉัยโรคหืด
3. ตรวจสมรรถภาพปอดผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี (ทุกวัน)
4. ตรวจสมรรถภาพปอดในโอกาสพิเศษ เช่น วันศรีนครินทร์/ วันมหิดล/ ออกหน่วยอาชีวอนามัย
5. ตรวจสมรรถภาพปอดอย่างละเอียด (Body Phethysmography)
6. ตรวจการดูดซึมของก๊าซในปอด
7. ตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน (Polysomnography)
8. บริการคลินิกเฉพาะโรค
8.1 คลินิกโรคหืดและถุงลมโป่งพอง
8.2 คลินิกเลิกบุหรี่
 8.3 คลินิกโรคนอนกรน

บริการคลินิกเฉพาะโรค

คลินิกโรคหืดและถุงลมโป่งพอง (Asthma and COPD Clinic) ในเวลาราชการ ให้บริการที่ห้องตรวจเบอร์ 8 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.นอกเวลาราชการ ให้บริการที่คลินิกนอกเวลาราชการ ทุกวันพฤหัสบดี/ วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. ท่านจะได้รับการบริการ
1.1 ตรวจสมรรถภาพปอด
1.2 ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคหืด
1.3 พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1.4 รับคำแนะนำเรื่องโรคหืด โรคถุงลมโป่งพองและการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลตนเอง
1.5 ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
คลินิกเลิกบุหรี่ (Smoking cessation) ในเวลาราชการ ให้บริการที่ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ท่านจะได้รับการบริการ
2.1 ตรวจสมรรถภาพปอด
2.2 ให้คำแนะนำวิธีเลิกบุหรี่
2.3 ติดตามประเมินต่อเนื่อง
คลินิกโรคนอนกรน (Sleep Clinic) ในเวลาราชการ ให้บริการที่ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ทุกวันจันทร์ – วันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการ ให้บริการที่ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ทุกวันจันทร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 16.30 –20.30 น.

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจที่ห้องตรวจต่าง ๆ หรือ ได้รับการรักษาที่หอผู้ป่วยใน แพทย์วินิจฉัยอาการ
2. แพทย์ส่งตรวจสมรรถภาพปอด ที่ห้องตรวจสมรรถภาพปอด 
3. เมื่อได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดแล้ว จะได้รับคำแนะนำ และการปฏิบัติดูแลตนเอง
4. จากนั้นจะส่งผู้ป่วยกลับห้องตรวจ/ หอผู้ป่วยสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยระบบทางเดินหายใจ (ห้องตรวจสมรรถภาพปอด) อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ ชั้น 3 .......โทรศัพท์ 043-366-224