หน่วยไตและไตเทียม
ศูนย์บริการโรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้บริการผู้ป่วย
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เช่น การตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางไต ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวกับไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาล (in-hospital peritoneal dialysis) การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (CRRT) และการฟอกเลือดแยกพลาสมา (Apheresis) เป็นต้น ทางศูนย์บริการโรคไต ได้ให้บริการแบบครบวงจร 
โดยจัดเป็นคลินิกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic)เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเสื่อมเพื่อป้องกันและชะลอการ
เสื่อมของไต กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง เช่น 
เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, เก๊าท์ เป็นต้น
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการโรคไต ชั้น 5 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ทุกวันอังคาร 
เวลา 9.00 – 12.00 น.
คลินิกล้างไตทางช่องท้องหรือคลินิกซีเอพีดี (CAPD clinic) เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องและเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายที่ต้องการบำบัดทำแทนไตที่ผ่านการประเมินจากคลินิกคลินิกโรคไต และผ่านการรับคำปรึกษาเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตจากพยาบาลหน่วยไตและไตเทียม
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการโรคไต ชั้น 5 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันอังคาร) ติดต่อสอบถาม โทร. 082-105 7828 ในเวลาราชการ 

หมายเหตุ *** นอกช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อในวันต่อไป***
 *** หากมีกรณีฉุกเฉินให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือมาทำการตรวจที่ห้อง ตรวจฉุกเฉิน 
ตึกผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.ศรีนครินทร์ได้ตลอด 24 ช.ม.
คลินิกโรคไตทั่วไป (General Kidney clinic)เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต และเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่มีญาติบริจาคไตให้ หรือรอรับไต(เข้าโครงการรอปลูกถ่ายไต) จากผู้ป่วยสมองตาย กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตทุกชนิดที่ส่งปรึกษาจากแผนกต่างๆ และผ่านการประเมินจากอายุรแพทย์โรคไต
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการโรคไต ชั้น 5 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 16.00 น. ติดต่อสอบถาม 
หรือมีกรณีเลื่อนนัด โทร. 043-348 888 ต่อ 67232,67235 ในเวลาราชการ

คลินิกผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต (Post-KT clinic) เพื่อให้บริการให้บริการผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่ได้รับการปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ได้รับการปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการโรคไต ชั้น 5 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

ติดต่อสอบถาม ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต

1.กรณีเจ็บป่วยที่รีบด่วน เช่น ไข้สูง หนาวสั่น เหนื่อย หอบ แน่นหน้าอกให้ส่งแพทย์ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินด่วน
2.กรณีมีอาการผิดปกติที่ไม่รีบด่วน และไม่รุนแรงให้มาก่อนนัดในวันที่มีคลินิก

คลินิกผู้ป่วยรอไต (Waiting list clinic)เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 
ของผู้ป่วยรอเปลี่ยนไต กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ขึ้นทะเบียนรอเปลี่ยนไต
สถานที่ให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
คลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายไต และรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการโรคไต ชั้น 5 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ วันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น. และให้บริการนอกเวลาราชการในวันจันทร์,วันพุธ เวลา 16.20น. วันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยไตและไตเทียม (กว) ชั้น 5 รพ.ศรีนครินทร์ในวันและเวลาราชการ โทร.(043) 348 888 ต่อ 67232,67235