ศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกในการนัดหมายเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

2) เพื่อลดเวลาในการรับบริการ และเป็นการลดผลกระทบต่องานประจำ

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

4) เพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

ขั้นตอนการรับบริการ

1) ติดต่อที่ศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก เวลา 08.30-16.30 น. หรือ โทร.043- 363 595, 089-944 9280 ในวันเวลาราชการ

2) เเจ้งทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล, เลขประจำตัวผู้ป่วย, ห้องตรวจที่ต้องการเข้าตรวจ, แพทย์ที่ต้องการพบ, เวลานัด, หน่วยงานที่สังกัด, สิทธิการชำระเงิน, และว/ด/ป ที่เข้ารับบริการ

3) ในวันที่เข้ารับบริการให้ผู้รับบริการติดต่อขอรับ visit slip ที่ห้องศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ก่อนเข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาติดต่อจองคิวเพื่อเข้ารับการบริการ ก่อนเวลา 15.30 น.