»เชิญชวน "ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย" ลงทะเบียน "จอง" รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564

เวียนแนวทางการปฏิบัติของ รพ.

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 


ลงทะเบียน "จอง" รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564

 


เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ของประเทศไทยพ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ