»ประกาศการสรรหาคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวียนแนวทางการปฏิบัติของ รพ.

 


เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ของประเทศไทยพ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ