Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 1 ออร์โธปิดิกส์  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 2 นรีเวช  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 3 ห้องวางแผนครอบครัวและฝากครรภ์  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 4 ศัลยกรรม  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 5-6 จักษุ  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 7 จิตเวช  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 8 อายุรกรรม  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 9 อายุรกรรม  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 10 เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจหู คอ จมูก  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจทันตกรรม  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจรังสีรักษา  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป  

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจโรคที่เกิดจากการทำงาน

ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย  
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th