หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

ออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการสุขภาพประชาชน

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ ิพระราชกรณียกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และโปรดเกล้า ฯ ให้เปิดบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อตรวจรักษาเด็กนักเรียน และประชาชน ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถวายรายงาน "การออกหน่วยให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมาให้บริการประชาชน โดยโรคที่ตรวจพบมากที่สุดคือ กล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาคือ โรคทาง หู ตา คอ จมูก ซึ่งในปีที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จที่อำเภอนายูง มีผู้ป่วยชื่อ น.ส.หนูฝอย กุลทะวงษ์ ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย และมีภาวะธาตุเหล็กเกิน จำเป็นต้องได้รับการฉีดยาเป็นประจำ แต่ขาดแคลนเครื่องมือ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดหาเครื่องมือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย"

หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลวังสามหมอ และโรงพยาบาลศรีธาตุ ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 404 คน โดยแบ่งเป็นตรวจสุขภาพนักเรียน 8 คน ตรวจรักษาราษฎร 174 คน เข้ารับบริการทันตกรรม 221 คน และขอพระราชทานเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 4 คน