ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 14 พฤศจิกายน 2551 ณ คลินิกตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม อาคารเรียนรวมชั้น 2

>>การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

>>การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 ภาควิชาอายุรศาสตร์ วันที่ 5-7 กันยายน 2561